Menu
creativetraining.pl

creativetraining.pl

URL strony:

Warsztaty dla lekarzy

Psychologiczny program szkoleniowy dla lekarzy i pielęgniarek pracujących z pacjentem chorym na raka.

Warsztaty mają na celu dostarczenie wsparcia psychologicznego, oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacji pomagania. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem, pozytywnego myślenia. Zapobieganie pojawieniu się syndromu wypalenia zawodowego, doskonalenie umiejętności interpersonalnych z pacjentem, a także nauka technik psychologicznych dotyczących wsparcia emocjonalnego pacjentów i ich rodzin.

1. Warsztaty integracyjne
Maja na celu wzajemne poznanie się uczestników, stworzenia więzi i świadomości grupowej, wyznaczenia sobie wspólnych celów i dążeń w pracy jako zespołu medycznego. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat siebie ,rozwiną umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odkryją potencjał intelektualny poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów osobowościowych. Kształtowanie stosunków interpersonalnych pomiędzy personelem medycznym.
2. Pomoc emocjonalna i rozwój osobisty
Warsztat ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym, zwątpieniem, smutkiem , poczuciem beznadziei. Poprawę kompetencji emocjonalnych. Sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego. Omówienie problemów psychotanatologii. Rola zabawy i humoru w utrzymaniu równowagi emocjonalnej. Rozwojowe aspekty ekspresji emocji. Doskonalenia umiejętności adekwatnego poczucia własnej wartości ,odkrycia mocnych stron osobowości, utwierdzenie się w poczuciu kompetencji i sprawstwa w życiu osobistym i zawodowym.
3. Stres - techniki relaksacyjne
Warsztat ma na celu naukę sposobów radzenia sobie ze stresem, poprawę jakości pracy i życia osobistego w warunkach stresu i wyczerpania emocjonalnego personelu medycznego. Opanowanie umiejętności pozwalających na efektywną pracę w sytuacjach konfliktowych prowadzących do długotrwałego stresu. Nauka technik relaksacyjnych.
4. Wypalenie zawodowe
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z istotą syndromu wypalenia zawodowego personelu medycznego (symptomy, przyczyny), zdobycie umiejętności samoregulacji zapobiegającej temu zjawisku w praktyce medycznej. Ćwiczenie umiejętności panowania nad własnym życiem w sytuacji "znużenia i wyczerpania zawodowego" Sposoby motywacji na osiągnięcie sukcesu i uniknięcie porażki zawodowej. Rola wsparcia społecznego w tworzeniu i utrwalenie nawyków higieny psychicznej. Sposoby zapobiegania zawodowej deformacji osobowości.
5. Komunikacja interpersonalna z pacjentem i rodziną
Warsztaty mają na celu ulepszenie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem i jego rodziną, ćwiczeniu umiejętności właściwego przekazu i odbioru komunikatu (tu m.in.: aktywne słuchanie, sfera werbalna i pozawerbalna w komunikacji. Rola mechanizmów obronnych w procesie komunikowania się. Uświadomienie własnych barier komunikacyjnych. Rozwijanie umiejętności efektywnego wsparcie emocjonalnego pacjentów.
 
Czytaj dalej...

Warsztaty i szkolenia

WARSZTATY I SZKOLENIA
- Profesjonalny handlowiec
- Sztuka negocjacji
- Przywództwo, czyli jak być liderem
- Komunikacja werbalna i niewerbalna
- Sztuka sprzedaży, czyli jak sprzedawać skutecznie
- Stres, czyli jak z nim żyć
- Sztuka obsługi klienta
- Sztuka autoprezentacji
- Warsztaty rozwoju osobistego w biznesie
- Sztuka telemarketingu
- Warsztat aktywności i proaktywności
- Konflikt interpersonalny
- Sztuka prezentacji

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobywają, następując umiejętności:
- wywołania i utrzymanie stanu ciekawości u klienta
- przyjmowania postawy ciała, która sprzyja dobremu kontaktowi z klientem, prowadzenia rozmowy z klientem w taki sposób, by czuł się on w tym kontakcie dobrze
- odkrywania sposobów myślenia, działania i podejmowania decyzji przez klienta
- mówienia do klienta tak, by być właściwie zrozumianym
- rozpoznawania potrzeb i objekcji klienta
- sposobów określania i realizowania własnych celów zawodowych i osobistych
- formułowania przekonań dotyczących sprzedaży, biznesu i innych ludzi, które będą mogły umożliwić odniesienie zamierzonego sukcesu
- wchodzenie w stan pełnej gotowości przed przystąpieniem do negocjacji
- wychodzenia z impasu w negocjacjach
- rozpoznawania, kiedy klient mówi "tak'', a kiedy "nie", zanim udzieli odpowiedzi słownej
- dochodzenia z klientem do porozumienia i rozpoznawania momentu, w którym należy zakończyć rozmowę
- stylów kierowania zespołem ludzi oraz wyborem tego stylu, który jest najlepszy
- rozumienia procesu grupowego
- rozpoznawania nieświadomych zjawisk zachodzących w zespole
- skupienia na sobie uwagi i zaangażowania audytorium
- stawiania czoła strachowi przed publicznym zabieraniem głosu
- komponowania wystąpienia, aby pomieścić w nim wszystkie konieczne informacji
- wybierania stylów prezentacji odpowiadający danej osobowości
- jak stać się autorytetem i skutecznym liderem
- jak w sposób efektywny i oszczędny zarządzać czasem


OFERTA SZKOLENIOWA - podczas zajęć realizowane są metody aktywne, skierowane na zdobycie umiejętności praktycznych.

 1. PROFESJONALNY HANDLOWIEC
- jaka jest rola przedstawiciela handlowego i organizacja jego pracy
- jak zorganizować czas pracy
- jakie wykorzystywać techniki i strategie negocjacyjne w sprzedaży
- jakie zastosować techniki komunikacji
- psychologia sprzedaży
- jak opanować sztukę prezentacji produktu
- savoir-vivre w biznesie
- ćwiczenia
2. SZTUKA NEGOCJACJI
- jak efektywnie negocjować, aby ostateczne rezultaty satysfakcjonowały każda ze stron
- jak być stanowczym i opanowanym
- jak planować i prowadzić negocjacje
- jak wykorzystać techniki i strategie negocjacyjne
3. PRZYWÓDZTWO, czyli jak być liderem
- jak rozpoznać typ szefa
- jak skutecznie przekonywać
- jak motywować
- jak zainteresować słuchaczy i utrzymać ich uwagę podczas zebrania
- jak poradzić sobie z danym typy osobowości na zebraniach
- jak ocenić hierarchię potrzeb
4. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
- jakie są techniki zadawania pytań
- jaki jest język ciała
- ćwiczenia
5. SZTUKA SPRZEDAŻY, czyli jak sprzedawać skutecznie
- jak osiągnąć zamierzony cel w sprzedaży
- jak utrzymać się w zawodzie profesjonalnego sprzedawcy
- jak skutecznie radzić sobie z poczuciem obezwładniającej niechęci
- jak rozwinąć umiejętności sprzedawcy
- jak rozpoznać potrzeby i objekcje klienta
- jakie zastosować systemy reprezentacji
- jak przygotować się do spotkania z klientem
- ćwiczenia
6. STRES, czyli jak z nim żyć
- jak rozpoznać objawy przepracowania
- jakie są szybkie i łatwe metody rozpoznawania stresu
- jak radzić sobie ze stresem
- jak pracować w warunkach stresu
- jak funkcjonować w stresie, co robić, czyli jak się go pozbyć lub zredukować
- stres czy nie stres, czeka cię długie życie
- treningi relaksacyjne, wizualizacja
 7. SZTUKA OBSŁUGI KLIENTA
- jak zdobyć, utrzymać i mieć zadowolonego klienta
- jak się zaprezentować, aby nawiązać kontakt z klientem
- jak efektywnie porozumiewać się z klientem
- jak zaprezentować produkt
- jak sobie radzić z trudnymi klientami i wygaszać konflikty
- jak skutecznie przekonywać i negocjować z klientem
8. SZTUKA AUTOPREZENTACJI
- jak świadomie wywierać wrażenie w biznesie
- jak skutecznie się zaprezentować
- jak kontrolować poziom wywieranego wrażenia
- jak efektywnie stosować humor
9. WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO W BIZNESIE
- NLP
- jak zmieniać negatywne przekonania
- jak wydobyć z siebie posiadane zasoby
- marzenia, planowanie, cel
10. SZTUKA TELEMARKETINGU
- jak obsługiwać klienta przez telefon-rozmowy przychodzące i wychodzące
- jak przyjmować reklamacje
- jak obsługiwać klienta w korespondencji
- jak pokonać zmęczenie i stres w pracy z telefonami ćwiczenia
11. WARSZTAT AKTYWNOŚCI I PROAKTYWNOŚCI
- jakie są teorie i czynniki motywacyjne
- jakim jesteś typem pracownika w aspekcie potrzeb
- motywacja a kreatywność
- jak wykorzystać myślenie twórcze
12. KONFLIKT INTERPERSONALNY
- jak rozpoznać przedmiot konfliktu
- jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty
- jakie zastosować etapy i style rozwiązania konfliktu
- ćwiczenia
13. SZTUKA PREZENTACJI
- jak zwiększyć efektywność publicznego przemawiania
- jak pokonać strach przed wystąpieniem
- osobowość i style prezentacji
- jak przygotować wystąpienia
- jak nawiązać i utrzymać kontakt ze słuchaczem
- co zrobić aby prezentacja wywarła pożądany efekt
- zakłócenia i niesforni słuchacz
   
Czytaj dalej...

Instytut EEG Biofeedback

Treningi EEG Biofeedback
- to podstawa sukcesu Adama Małysza, oraz systematyczna metoda do eliminacji stresu przez astronautów z NASA!!!

Dzięki EEG - BIOFEEDBACK będziesz uczyć się szybciej i skuteczniej, oraz pozbędziesz się destrukcyjnego stresu, a nauka i życie stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze!.

Największe sukcesy w życiu osobistym i w pracy zawodowej osiągają ludzie, używający w procesach myślenia i do rozwiązywania problemów obydwu półkul mózgowych. Można się tego nauczyć za pomocą treningów EEG - BIOFEEDBACK

Prof. Roger Sperry, laureat nagrody Nobla i inni wykazali, że im częściej obie półkule mózgowe pracują jednocześnie i harmonijne współdziałają tym bardziej każda z nich korzysta na tej współpracy. Lewa półkula - odpowiada za funkcje językowe, racjonalną analizę informacji napływających z zewnątrz, zdolności matematyczne i rozumienie pojęć. Prawe jest mniej analityczna, odpowiedzialna jest za zdolności artystyczne.

Podczas nauki nowych umiejętności ważne jest wytwarzanie odpowiednich fal. Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal - delta, theta, alfa, beta. Każda z tych fal odpowiada za inną aktywność mózgu. Fale theta odpowiadają za sen i fantazjowanie, fale beta1 za aktywne myślenie. Z kolei fale alfa pojawiają się w stanie relaksu. Jeżeli w czasie czuwania wytwarzamy za dużo fal theta, nie mamy warunków do sprawnego myślenia czy koncentrowania się. Podczas treningu EEG - BIOFEEDBACK można nauczyć się regulować przebieg fal i dostosować je do aktualnych potrzeb.

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę, równocześnie nauczysz się opanowywać stres i osiągać stan relaksu. Zwiększa możliwości wykorzystania umysłu z 5-10 % do 25 - 30%

EEG - Biofeedback jest nowoczesną bezpieczną metodą, można ja stosować od 4 roku życia.
To metoda samokontroli i samoregulacji polegającą na regulacji stanu psychofizjologicznego organizmu za pomocą sprzężenia zwrotnego, opartego na informacjach pochodzących z różnych parametrów fizjologicznych takich jak: fale EEG, temperatura ciała, oddech, EKG.
Mając informację zwrotną (feedback) o zmianach mierzonego parametru można nauczyć się w sposób dowolny (wolicjonalny) uzyskiwać taki stan organizmu, w którym fizjologia osiąga optymalny poziom, czyli wolny od napięć i stresu stan zdrowia.

Nabywanie trwałej umiejętności (uczenie się) osiągania stanu równowagi fizjologicznej jest podstawową ideą terapii EEG - Biofeedback.

Biofeedback w ujęciu psychologicznym oznacza proces uczenia się , podczas którego osoba otrzymuje za pomocą przyrządów informacje o przebiegu jakiejś funkcji fizjologicznej (np. fal mózgowych), których sobie początkowo nie uświadamia. Dzięki kolejnym ćwiczeniom wykorzystującym mechanizm warunkowania instrumentalnego, uczy się opanowywać poszczególne funkcje organizmu kierowane przez autonomiczny układ nerwowy, które uważane są za mimowolne( tzn. poza kontrolą naszej świadomości, np. oddziaływanie na regulacje pracy serca, obniżenie lub podwyższenie ciśnienia krwi, czynność mózgu).Stąd termin biofeedback, oznacza sprzężenie zwrotne z ciała.

Zalecenia

 • Nadpobudliwość psycho-ruchowa (ADHD)
 • Zaburzenia uwagi, koncentracji
 • Dysleksja, dysgrafia
 • Zaburzenia emocjonalne - depresja, lęki, agresja, labilność emocjonalna
 • Niska samoocena
 • Apatia
 • Zespół chronicznego zmęczenia
 • Stress
 • Przewlekłe bóle głowy
 • Migrena
 • Trema
 • Zaburzenia snu - bezsenność
 • Zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym
 • Zaburzenia przyjmowania pokarmów - otyłość, bulimia, anoreksja
 • Zaburzenia autoimmunologiczne


A także:

 • Opóźnienie rozwoju i upośledzenie umysłowe
 • Po udarze mózgu
 • Choroba Parkinsona
 • Moczenie nocne
 • Ataki paniki, jąkanie
Czytaj dalej...