Menu
Coaching

Coaching

Coaching – jako droga do sukcesu

Termin "coaching" pochodzi od angielskiego słowa "coach" - trener i oznacza trenować kogoś. Zaczerpnięty został z terminologii sportowej, po opublikowanej w 1972 roku przez W.Timothy Gallwey'a książce pt.: "The inner game of tennis". Autor zaprezentował w niej przykłady wybitnych osiągnięć sportowców współpracujących z trenerami-coachami. Coaching jest sprawdzoną metodą wsparcia rozwoju osobistego i jest wciąż sukcesywnie rozwijany tak, aby wspierać ludzi w życiu prywatnym (life – coaching)  i biznesowym (business-coaching)

Tak naprawdę początki tej idei są dużo starsze, wywodzą się z metody Sokratesa (metoda majeutyczna czyli "położnicza"), która opierała się na zadawaniu pytań. Stanowiła wspólne poszukiwanie wiedzy. Dzisiaj, w czasach nam współczesnych, metoda Sokratesa stanowi podstawę funkcjonowania coachingu.

Coaching to pomoc danej osobie we wzmocnieniu i udoskonaleniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. Dotyczy on rozwoju człowieka i wykraczania ponad poziom na jakim się obecnie znajduje. A rozwój ma duże znaczenie dla przeżycia jednostki, jak i organizacji; jest tym samym dla biznesu, czym dla biologii ewolucja. Rozwój to nieprzerwany proces wzrostu i uczenia się; dzięki niemu stajemy się kimś więcej, niż jesteśmy obecnie. Polega na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zachowań albo na modyfikowaniu tych, którymi się dysponuje. Tak wiec coaching, jest obecnie jednym z narzędzi, które pozwala innym się rozwijać, na zasadzie relacji miedzy dwiema osobami, której przyświeca jakiś cel. Co może być celem? Pomoc danej osobie w przejściu z miejsca, w którym się znajduje, do tego, w którym chce się znaleźć. Nie polega na uczeniu się czegoś nowego, a koncentruje się na wykorzystaniu posiadanej wiedzy i umiejętnościach, rewidując, jeśli trzeba, nastawienia i podejścia w celu udoskonalenia działania. Jest metodą pracy z ludźmi, w efekcie której klient odkrywa swój potencjał oraz potrafi go w pełni wykorzystać do osiągnięcia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Daje motywację i energię do dalszego rozwoju. Proces coachingu może dotyczyć wielu obszarów życia, począwszy od budowania relacji z innymi ludźmi, rozwoju kompetencji zawodowych, wzmocnieniu pozycji firmy na rynku. Coaching działa na zasadzie systemu, w związku z tym zmiana w jednym obszarze życia, pociąga za sobą zmiany w innych obszarach. Działa pozytywnie na człowieka, gdyż coaching czerpie wiedzę z nurtu psychologii pozytywnej, która koncentruje się na zasobach człowieka i wykorzystaniu ich do samorealizacji i doskonalenia kompetencji w określonym obszarze.

Kiedy korzystać z coaching?

Gdy rozwój pracowników jest wartością firmy, wówczas coaching jest pierwszoplanowym narzędziem. Jest on także skuteczny w przypadku niepowodzeń zespołu, braku umiejętności przywódczych, interpersonalnych, wprowadzania zmian w organizacji. A także w przypadku potrzeby rozwoju indywidualnego i zmiany.

Jak przebiega proces coachingu?

Coaching zaczynam się od rozmowy wstępnej, której celem jest zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami i możliwościami klienta, zdefiniowanie zakresu relacji, priorytetów i konkretnych celów. Proces coachingu dzielimy na spotkania (osobiste lub telefoniczne), z zadaniami do wykonania przez klienta pomiędzy tymi spotkaniami.  Jako coach dostarczam zasobów w formie literatury, która pomaga klientowi myśleć i działać. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie lub (dłuższe) raz na miesiąc. Długość relacji zależy od potrzeb i preferencji klienta. Zwykle jest to relacja wielomiesięczna (do 6 miesięcy), ale wyjątkowo coaching może ograniczyć się do jednego spotkania. Relacja coachingu ustaje w momencie realizacji ustalonych celów.

Korzyści płynące z coachingu

Z zastosowania coaching wynika wiele korzyści, gdyż jest działaniem skoncentrowanym na osobie, sprawia, że klient czuje się doceniony, co oddziałuje na jego motywację i dalsze funkcjonowanie, eliminuje stres, wzmacnia pozycje zawodową, klaruje cele i wartości, wzmacnia pewność siebie i atrakcyjność interpersonalną, co prowadzi do wzrostu satysfakcji z życia osobistego i zawodowego. Dla organizacji: coaching usprawnia pracę zespołu, podnosi jego efektywność, identyfikacje pracowników z firmą. Efektem jest wzrost gotowości zespołu do podejmowania ryzyka i zmian. Coaching zwiększa kulturę w organizacji i podnosi morale pracowników.

Rodzaje coachingu


Coaching grupowy – ukierunkowany jest na wsparcie zespołu i grup pracowników w dokonaniu zmian oraz osiągnięciu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej. Jest procesem wzmacniana grupy w realizacji celów i doskonalenia kompetencji zawodowych. Przeprowadzany jest w trakcie codziennej pracy zespołu, lub oddzielnych spotkań całego zespołu.

Są dwa rodzaje coachingu grupowego:

Grupowy coaching interwencyjny – może mieć miejsce gdy zespół napotyka na przeszkody wewnątrz organizacji (np. konflikty, nieporozumienia, brak komunikacji) do realizacji powierzonych im zadań. W takiej sytuacji wsparcie osoby spoza organizacji może okazać się dobrym rozwiązaniem.
Grupowy coaching rozwojowy – jest wskazany, gdy, sprawnie działający zespół pragnie zwiększać swoją skuteczność.


Coaching indywidualny - skierowany jest do osób, które chcą dalej rozwijać i doskonalić swoje kompetencje w sferze zawodowej i osobistej.

Rodzaje coachingu indywidualnego:

Biznes coaching – korzystają z niego menedżerowie średniego szczebla, a także pozostali pracownicy firm, którzy potrzebują indywidualnych spotkań w celu doskonalenia wybranych kompetencji i zwiększenia osobistej efektywności w organizacji.
Executive coaching – – adresowany jest do Prezesów, Dyrektorów, kluczowych menadżerów. Dostarcza umiejętności wspierających oraz pomagających w rozwijaniu i radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzonego biznesu. Celem coachingu wykonawczego jest wspomaganie rozwoju kluczowych ludzi, którzy rozwijają firmę.
Coaching menedżerski – jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze ważnym dla rozwoju menedżera.Oparty jest na partnerskiej relacji i zaufaniu między coachem a menedżerem.
Coaching życiowy – dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na rozwoju osobistym człowieka, jego funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być poprawa umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.


Podsumowując Coaching polega na pomaganiu ludziom w osiąganiu życiowych celów i realizowaniu aspiracji., a jednocześnie dostosowuje je do potrzeb organizacji w której osoba lub grupa pracuje. Trzeba głęboko wierzyć, że złożony cel jest osiągalny, nawet jeśli trzeba pokonać wysokie góry, zmagać się z chłodem, silnymi wiatrami i osamotnieniem.

Coaching to droga do celu, którym jest własny rozwój zapewniający sukces!