Menu

Warsztaty dla lekarzy

Psychologiczny program szkoleniowy dla lekarzy i pielęgniarek pracujących z pacjentem chorym na raka.

Warsztaty mają na celu dostarczenie wsparcia psychologicznego, oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacji pomagania. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem, pozytywnego myślenia. Zapobieganie pojawieniu się syndromu wypalenia zawodowego, doskonalenie umiejętności interpersonalnych z pacjentem, a także nauka technik psychologicznych dotyczących wsparcia emocjonalnego pacjentów i ich rodzin.

1. Warsztaty integracyjne
Maja na celu wzajemne poznanie się uczestników, stworzenia więzi i świadomości grupowej, wyznaczenia sobie wspólnych celów i dążeń w pracy jako zespołu medycznego. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat siebie ,rozwiną umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odkryją potencjał intelektualny poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów osobowościowych. Kształtowanie stosunków interpersonalnych pomiędzy personelem medycznym.
2. Pomoc emocjonalna i rozwój osobisty
Warsztat ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym, zwątpieniem, smutkiem , poczuciem beznadziei. Poprawę kompetencji emocjonalnych. Sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego. Omówienie problemów psychotanatologii. Rola zabawy i humoru w utrzymaniu równowagi emocjonalnej. Rozwojowe aspekty ekspresji emocji. Doskonalenia umiejętności adekwatnego poczucia własnej wartości ,odkrycia mocnych stron osobowości, utwierdzenie się w poczuciu kompetencji i sprawstwa w życiu osobistym i zawodowym.
3. Stres - techniki relaksacyjne
Warsztat ma na celu naukę sposobów radzenia sobie ze stresem, poprawę jakości pracy i życia osobistego w warunkach stresu i wyczerpania emocjonalnego personelu medycznego. Opanowanie umiejętności pozwalających na efektywną pracę w sytuacjach konfliktowych prowadzących do długotrwałego stresu. Nauka technik relaksacyjnych.
4. Wypalenie zawodowe
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z istotą syndromu wypalenia zawodowego personelu medycznego (symptomy, przyczyny), zdobycie umiejętności samoregulacji zapobiegającej temu zjawisku w praktyce medycznej. Ćwiczenie umiejętności panowania nad własnym życiem w sytuacji "znużenia i wyczerpania zawodowego" Sposoby motywacji na osiągnięcie sukcesu i uniknięcie porażki zawodowej. Rola wsparcia społecznego w tworzeniu i utrwalenie nawyków higieny psychicznej. Sposoby zapobiegania zawodowej deformacji osobowości.
5. Komunikacja interpersonalna z pacjentem i rodziną
Warsztaty mają na celu ulepszenie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem i jego rodziną, ćwiczeniu umiejętności właściwego przekazu i odbioru komunikatu (tu m.in.: aktywne słuchanie, sfera werbalna i pozawerbalna w komunikacji. Rola mechanizmów obronnych w procesie komunikowania się. Uświadomienie własnych barier komunikacyjnych. Rozwijanie umiejętności efektywnego wsparcie emocjonalnego pacjentów.