Menu

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty psychologiczne ukierunkowane są na zwiększenie motywacji i zdolności do aktywności, i działania, a tym samym podniesienie własnej atrakcyjności zawodowej na rynku pracy. Program przewiduje m.in. zdobycie lub udoskonalenie umiejętności interpersonalnych - komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu autoprezentacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, pracy w grupie. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój osobisty z wykorzystaniem własnego potencjału i zasobów psychicznych. Podczas zajęć wykorzystuję metody aktywne, skierowane na zdobycie umiejętności praktycznych.

1. Zajęcia integracyjne
Warsztaty integracyjne mają na celu wzajemne poznanie się uczestników, stworzenie więzi i świadomości grupowej, wyznaczenia sobie wspólnych celów i dążeń w pracy grupowej. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat siebie i innych osób, rozwiną umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odkryją potencjał intelektualny poprzez wykorzystanie zasoby osobowościowych.
2. Sztuka autoprezentacji, czyli pierwsze wrażenie
W trakcie warsztatu uczestnicy doświadczą różnych aspektów budujących autoprezentację, rozwiną swoją ekspresję komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom. Pogłębią świadomość wywieranego przez siebie wpływu na innych, oraz nabędą umiejętności wykorzystania wpływu do wzmocnienia własnej autoprezentacji i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich.
3. Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce pedagoga
Uczestnicy warsztatu poznają procedury i techniki pracy z sytuacją konfliktową, z wykorzystaniem metod twórczego i kreatywnego myślenia i działania.
4. Warsztat antystresowy - Siła i odporność psychiczna pedagoga
W trakcie treningu uczestnicy zapoznają się z psychologicznym podłożem stresu, następstwami, reakcjami. Metodami przeciwdziałania sytuacjom stresowym w warunkach szkolnych, oraz przećwiczą techniki redukujące stres. Zdobędą umiejętności gospodarowania czasem, pozytywnego myślenia, stawiania sobie możliwych do osiągnięcia celów. Zajęcia rozbudzają wyobraźnię, dzięki muzyce, treningom relaksacyjnym harmonizują umysł, dusze i ciało, zmniejszają napięcia emocjonalne.
5. Trening asertywności
W trakcie warsztatu uczestnicy określą, jakie zachowania uznawane są za asertywne oraz nauczą się różnego rodzaju takich zachowań (od przyjmowania ocen innych, odmawianie, proszenie o przysługę, aż po reagowanie na krytykę i atak).Warsztat ma na celu naukę zachowań asertywnych, które wzmocnią lub poprawią stosunki interpersonalne w relacjach szkolnych
6. Wypalenie zawodowe
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z istotą syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli ( symptomy, przyczyny ) oraz zdobycie umiejętności samoregulacji zapobiegającej temu zjawisku w praktyce szkolnej.
7. Warsztat motywacji i kreatywności w życiu osobistym i zawodowym
Warsztat ma na celu, pobudzenie własnej motywacji do działania w życiu osobistym i zawodowym, z wykorzystaniem, umiejętności kreatywnego myślenia i działania. Charakterystyczne dla treningu jest odniesienie się do doświadczeń w pracy a także aktualnych relacji w życiu osobistym, tak by określić na jakim etapie rozwoju uczestnik aktualnie się znajdują, wzmocnić elementy kluczowe dla kreatywności i przygotować do dalszej części szkolenia - trenowania umiejętności kreatywnego zachowania.